İşletme Lisans (İngilizce) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Teknik SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ENG302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

MAN101 - Davranış Bilimlerine Giriş
Bu ders ağırlıklı olarak; psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin katkılarıyla inşa edilmiş, uygulamalı bir davranış bilimi olan “örgütsel davranış” üzerine odaklanmıştır. Bu ders bireylerin, grupların ve yapının örgütlerdeki davranışlar üzerindeki etkilerini incelemekte ve bu bilginin örgütün etkinliğini geliştirmek amacıyla uygulanmasını ele almaktadır. Bu derste örgütlerdeki davranışlar üç belirleyici faktör üzerinden değerlendirilmektedir: Bireyler, gruplar ve yapı Bu ders özellikle iş, görev, işe gelmeme, çalışan sirkülasyonu, verimlilik, performans, motivasyon, liderlik, güç, iletişim, grup yapısı, öğrenme, tutum geliştirme, algı, değişim süreci, çatışma, iş tasarımı ve iş stresi gibi doğrudan çalışanlarla ilgili konuları içermektedir.

MAN102 - Hukuka Giriş
This is an introductory course in which basic concepts of law and preliminary matters are studied. Following the general legal concepts and institutions of law and overview of the Turkish Legal System; interaction of law and economics; interrelated areas such as economic and social rights recognised in international legal documents; basic concepts of competition law are also covered.

MAN111 - İşletmeye Giriş
İşletmenin temelleri, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri, işletme fonksiyonları, işletme çevresi. Arasınav Tarihi: 16 Kasım 2017 Derse devam, yıl sonunda 10 puan bonus olarak notlandırılacaktır. Dersin notlandırılmasına iki proje ödevi dahildir. ÖDEV 1: ETİ Bisküvileri gibi herkes tarafından tanınan bir Türk şirketi seçiniz. Bu şirket için örgütsel şema geliştirin ve (kutularla temsil edeceğiniz) her mevkinin rol, otorite ve sorumluluklarını tartışınız. Proje en fazla 3 kişiden oluşan gruplarca hazırlanabilir. Ödevin teslim tarihi: 30 Kasım 2017 ÖDEV 2: Bir Türk şirketi ve o şirketin bir ürününü seçiniz. Bu ürün için şirketin dağıtım sistemini detaylı tartışınız. Proje 4 kişilik gruplarca hazırlanacaktır. Ödevin teslim tarihi: Derslerin kesilme tarihi

MAN112 - Yönetime Giriş
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

MAN122 - İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
İşletmelerde sayısal uygulamalar, İstatistiksel verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, olasılıksal yöntemler, örnekleme, aralık tahminlemesi, hipotez testleri, regresyon

MAN203 - Principles of Accounting I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

MAN204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

MAN206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

MAN209 - Finansal Matematik
Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, basit ve bileşik faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerleme yöntemleri.

MAN213 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

MAN214 - Sayısal Yöntemler
Karar vermede sayısal yaklaşımlar, Bilgi öncesi, bilgi sonrası ve bilgi öncesi önsel analiz. Karar verme yöntemleri, doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizleri, ulaştıma prob., atama prob.,ağ analizi

MAN217 - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

MAN241 - Principles of Marketing
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MAN242 - Pazarlama Yönetimi
Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme

MAN292 - Türk Vergi Sistemi
Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi

MAN303 - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

MAN304 - Finansal Yönetim II
Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama

MAN308 - Maliyet Muhasebesi
Bu ders maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi konuları da derste tartışılacak konular arasındadır.

MAN311 - Üretim Yönetimi
Bu dersin kapsamı içerisinde üretim süreci ve sistemleri ve üretim yönetimi kavramları ile üretim yönetiminde kullanılan matematiksel yöntemler işlenecek ve bilgisayar uygulamaları ile dersin uygulamaya dönük bir hale geitirilmesi sağlanacaktır.

MAN364 - Mali Tablolar Analizi

MAN365 - Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları

MAN401 - Yönetim Muhasebesi
Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları

MAN402 - Stratejik Yönetim
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

MAN448 - Pazarlama Araştırması
Ders içeriğinde Pazarlama Araştırması süreci, veri toplama yöntemleri, araştırma tasarımları, araştırmalarda karşılaşılan örnekleme ve örnekleme dışı hatalar ile temel istatistiksel veri analizleri (korelasyon, regresyon, Ki-kare, t-test, ANOVA) kapsanmaktadır.

MAN453 - Yatırım Projelerinin Analizi
Bu derste yatırımlar, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, kaynak maliyeti, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri ve uluslararası yatırımlar konuları incelenecektir.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Teknik Seçmeli Dersler

MAN310 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal araçlar, finansal kurumların ekonomideki rolleri.

MAN315 - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi
Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

MAN317 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin amacı; öğrencilerin Stratejik insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler. Personel başvuru süreci, social responsibilities, seçim yöntemleri. Yerleştirme, İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi. Ödenek ve yan yardımlar. İş sağlığı iş güvenliği. Çalışanlarla İlişkiler.

MAN320 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş hukuku konuları

MAN323 - Nicel Karar Yöntemleri
Bu ders, yönetsel karar verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme, istatistiksel analiz tekniklerini ve karar modellerini içermektedir.

MAN352 - Finansal Okur Yazarlık
finansal tablolar, finansal yönetim, işletme türleri, vergi ve vergilendirme, muhasebe defterleri

MAN354 - İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
Özet istatistikler, Veri temsili, Pivot tablolar, Ki-kare analizi, Lineer programlama, Operasyon yönetimi uygulamaları, T-testi, ANOVA, Güvenirlik analizi, Korelasyon analizi, Faktör analizi, Pazarlama araştırması uygulamaları, Temel lineer regresyon, Maliyet analizi ve bütçeleme uygulamaları

MAN368 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat

MAN403 - Örgütlerde Güç ve Politika
Örgüt Konusuna Giriş, örgütlerarası İlişkiler, güç Kavramı, gücün Temelleri ,Örgütsel Güç,Örgütlerarası Güç, Güç taktikleri, Politika ve güç, Liderlik ve güç

MAN409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi

MAN413 - Denetim
Mali tabloların risk bölgelerinin denetimini açıklamak

MAN415 - Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Bu ders örgütlerin, çeşitli ve güncel yönetsel yaklaşım ve uygulamaları, belirli kaynakları elde etmek, yönetmek ve sürdürmek adına nasıl kullandıkları ve çevresel koşullarda rekabete katkısına dair derinlemesine bilgi sunmaktadır.

MAN416 - Uluslararası Pazarlama
Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yolları; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin uluslararası düzeyde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi.

MAN419 - Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası işletmecilik literatürünü anlamak için araçsal olan kavramlar; Küreselleşme ve firmanın uluslararasılaşması; Uluslararası işletmeciliği olanaklı kılan örgütsel paydaşlar; Uluslararası işletmeciliğin kültürel çevresi; Etik ve uluslararası işletmecilik; Uluslararası ticaret ve yatırım teorileri; Ulusal çevrelerin siyasi ve yasal sistemleri; Uluslararası işletmecilikte hükümet müdahalesi.

MAN421 - Kamu Maliyesi

MAN425 - Uluslararası Finans
Uluslarası para sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), döviz piyasaları, döviz riski, faiz riski, muhasebe riski, uluslararası sermaye yapısı kararları, uluslararası sermaye bütçelemesi kararları

MAN427 - Risk Yönetimi
Finansal risk ve riskin kaynakları; portföy riskinin hesaplanması ve yönetimi; kur, faiz ve kredi riski ve yönetimi, geleneksel risk yönetimi, risk yönetim araçları.

MAN428 - Marka Yönetimi
marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular

MAN436 - Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri konseptinde yer alan satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler vb. konular.

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri

MAN438 - Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.

MAN440 - Dijital Pazarlama
Brifingler (Çevrimiçi Ödemeler, Engellilik Web Erişimi, Anketler ve Formlar, Ortaklık ve Kupon Pazarlaması, Crowdsourcing, Web Pazarlama, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Çevrimiçi Reklamcılık, Sosyal Medya Pazarlaması (Facebook ve Linkedin), Google'da Pazarlama (AdWords Reklamcılık, Analytics Ve Uygulamalar), Mikro Bloglar - Twitter, Web İçin Metin Yazarlığı, Mobil Pazarlama, E-posta Pazarlama, Podcast Pazarlama

MAN441 - Örgütlerarası İlişkiler
Örgüt Konusuna giriş,Örgütlerarası İlişkiler, İşlem Maliyeti Teorisi,Asil-Vekil Teorisi,Kaynak Bağımlılık , Kurumsal Kuram, sosyal Ağdüzenekleri Kuramı, Örgütsel Çevre, Örgütlerarası Stratejiler, Girişimcilik, Inovasyon ve Örgütlerarası İlişkiler

MAN442 - Seminer
şletme araştırmasının ana öğeleri; araştırmaya bilimsel yaklaşım ve alternatif yaklaşımlar; geniş problem alanı ve problemi tanımlama; kritik literatür araştırması; teorik çerçeve ve hipotez geliştirme; araştırma tasarımının öğeleri; veri toplama yöntemleri: giriş ve mülakatlar, gözlem, anketler; deneysel tasarımlar; değişkenlerin ölçümü

MAN446 - Yatırım Analizi
Derste yatırımlar, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, varlık fiyatlama modelleri, sermaye piyasası araçları ve türev ürünler konuları kapsanacaktır.

MAN449 - Tüketici Davranışı
Çeşitli sosyal bilimlerdeki teorilerden faydalanılarak, tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri incelenecektir.Tüketici davranışı kavramı tanımlanıp, bu davranışları etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler tartışılacaktır. 

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

ENG301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Bu ders seçmeli bir derstir. Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

Teknik Seçmeli

- Teknik Seçmeli