İşletme Lisans (Türkçe) 2016 Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Teknik SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ISL101 - Davranış Bilimlerine Giriş
Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Aile, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Gelişme ve Değişme, Küreselleşme, Yeni-Liberal Politikalar ve Toplumlar

ISL102 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

ISL111 - İşletmeye Giriş
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

ISL112 - Yönetime Giriş
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

ISL122 - İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
Derste, istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Derste, çeşitli sayısal metot ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarına yer verilmektedir.

ISL203 - Muhasebe İlkeleri I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

ISL204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

ISL206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

ISL209 - Finansal Matematik
Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerlemesi.

ISL213 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

ISL214 - Sayısal Yöntemler

ISL217 - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

ISL241 - Pazarlama İlkeleri
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

ISL242 - Pazarlama Yönetimi
Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme

ISL292 - Türk Vergi Sistemi
Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi

ISL303 - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

ISL304 - Finansal Yönetim II
Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama

ISL308 - Maliyet Muhasebesi
Bu ders maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi konuları da derste tartışılacak konular arasındadır.

ISL311 - Üretim Yönetimi
Bu ders operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi konularını kapsar.

ISL364 - Mali Tablolar Analizi

ISL365 - Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları

ISL401 - Yönetim Muhasebesi
Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları

ISL402 - Stratejik Yönetim
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

ISL448 - Pazarlama Araştırması
Ders içeriğinde Pazarlama Araştırması süreci, veri toplama yöntemleri, araştırma tasarımları, araştırmalarda karşılaşılan örnekleme ve örnekleme dışı hatalar ile temel istatistiksel veri analizleri (korelasyon, regresyon, Ki-kare, t-test, ANOVA) kapsanmaktadır.

ISL453 - Yatırım Projelerinin Analizi
Bu derste yatırımlar, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, kaynak maliyeti, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri ve uluslararası yatırımlar konuları incelenecektir.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE185 - Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Öğrenme yönetim sistemi. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı ve günlük rutinler, insanlar ve kişilikler, yerler ve yiyecekler gibi çeşitli konuları içerir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dâhil edilmiştir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı ve günlük rutinler, insanlar ve kişilikler, yerler ve yiyecekler gibi çeşitli konuları içerir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dâhil edilmiştir.

ENG321 - Genel Akademik Beceriler I
Bu ders öğrencilere hem sosyal hem de akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri kazandırmak üzere planlanmıştır. Bu çerçevede öğrenciler iş hayatı, kişiler, rutinlerle ilgili konularda çalışacak, iş toplantıları, ilk izlenim, sunum, şirket, iş koşulları, bütçe, konularında bilgi alıp verecek, toplantılarda görüş alış verişi yapabilecek, izin kurallar, yardım isteme konularını paylaşacak ve işle ilgili e-posta yazacaklardır.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

HIST 201 - Uygarlık Tarihi

IKT101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

IKT102 - İktisada Giriş II
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

MATH 105 - Matematik I

Teknik Seçmeli

- ISL Seçmeli