İşletme Lisans (Türkçe) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Teknik SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ISL101 - Davranış Bilimlerine Giriş
Bu ders ağırlıklı olarak; psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin katkılarıyla inşa edilmiş, uygulamalı bir davranış bilimi olan “örgütsel davranış” üzerine odaklanmıştır. Bu ders bireylerin, grupların ve yapının örgütlerdeki davranışlar üzerindeki etkilerini incelemekte ve bu bilginin örgütün etkinliğini geliştirmek amacıyla uygulanmasını ele almaktadır. Bu derste örgütlerdeki davranışlar üç belirleyici faktör üzerinden değerlendirilmektedir: Bireyler, gruplar ve yapı Bu ders özellikle iş, görev, işe gelmeme, çalışan sirkülasyonu, verimlilik, performans, motivasyon, liderlik, güç, iletişim, grup yapısı, öğrenme, tutum geliştirme, algı, değişim süreci, çatışma, iş tasarımı ve iş stresi gibi doğrudan çalışanlarla ilgili konuları içermektedir.

ISL102 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

ISL111 - İşletmeye Giriş
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

ISL112 - Yönetime Giriş
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

ISL122 - İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
İşletmelerde sayısal uygulamalar, İstatistiksel verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, olasılıksal yöntemler, örnekleme, aralık tahminlemesi, hipotez testleri, regresyon

ISL203 - Muhasebe İlkeleri I
Muhasebe kavramı, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, Hesap kavramı ve kayıtlama süreci, Bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

ISL204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

ISL206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

ISL209 - Finansal Matematik
Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, basit ve bileşik faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerleme yöntemleri

ISL213 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

ISL214 - Sayısal Yöntemler
Karar vermede sayısal yaklaşımlar, Bilgi öncesi, bilgi sonrası ve bilgi öncesi önsel analiz. Karar verme yöntemleri, doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizleri, ulaştıma prob., atama prob.,ağ analizi

ISL217 - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

ISL241 - Pazarlama İlkeleri
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

ISL242 - Pazarlama Yönetimi
Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme

ISL292 - Türk Vergi Sistemi
Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi

ISL303 - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

ISL304 - Finansal Yönetim II
Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama

ISL308 - Maliyet Muhasebesi
Bu ders değişik maliyet kavramları, maliyet bilgisinin kullanılacağı yerler, vergi yasaları ile diğer yasalara ve yönetimin alacağı kararlara göre nasıl bir içeriğe sahip olduğu belirlendikten sonra türleri, Türkiye'de geçerli olan Tekdüzen Hesap Planı'na göre gider çeşitleri, gider yerleri ve gider taşıyıcısı hesapları incelenecektir. Esas ve Yardımcı Gider yerlerine direkt ve endirekt giderlerin dağıtılması, yardımcı ve hizmet gider yerlerinde biriken giderlerin esas gider yerlerine yüklenmesi, ve esas gider yerlerinde biriken giderlerin ürünlere (gider taşıyıcılara) yüklenmesi anlatılan konular arasındadır. Yine maliyet hesaplarının yönetime raporlanması (Üretim Maliyet Tablosunun düzenlenmesi) ders içeriğini teşkil etmektedir.

ISL311 - Üretim Yönetimi
Bu dersin kapsamı içerisinde üretim süreci ve sistemleri ve üretim yönetimi kavramları ile üretim yönetiminde kullanılan matematiksel yöntemler işlenecek ve bilgisayar uygulamaları ile dersin uygulamaya dönük bir hale geitirilmesi sağlanacaktır.

ISL364 - Mali Tablolar Analizi
Temel mali tablolar: Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi bu derste eke alınan ana konulardır.

ISL365 - Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları
Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk Muhasebe standartlarını sıralamak

ISL401 - Yönetim Muhasebesi
Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları

ISL402 - Stratejik Yönetim
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

ISL448 - Pazarlama Araştırması
Ders içeriğinde Pazarlama Araştırması süreci, veri toplama yöntemleri, araştırma tasarımları, araştırmalarda karşılaşılan örnekleme ve örnekleme dışı hatalar ile temel istatistiksel veri analizleri (korelasyon, regresyon, Ki-kare, t-test, ANOVA) kapsanmaktadır.

ISL453 - Yatırım Projelerinin Analizi
Bu derste yatırımlar, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, kaynak maliyeti, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri ve uluslararası yatırımlar konuları incelenecektir.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Teknik Seçmeli Dersler

ISL310 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal araçlar, finansal kurumların ekonomideki rolleri.

ISL315 - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi
Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

ISL317 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler. Personel istihdamı. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Ödenek ve yan yardımlar. İş sağlığı iş güvenliği. Çalışanlarla İlişkiler.

ISL320 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş hukuku konuları

ISL323 - Nicel Karar Yöntemleri
Bu ders, yönetsel karar verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme, istatistiksel analiz tekniklerini ve karar modellerini içermektedir.

ISL352 - Finansal Okur Yazarlık
Finansal tablolar, finansal yönetim, işletme türleri, vergi ve vergilendirme, muhasebe defterleri

ISL354 - İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
Özet istatistikler, Veri temsili, Pivot tablolar, Ki-kare analizi, Lineer programlama, Operasyon yönetimi uygulamaları, T-testi, ANOVA, Güvenirlik analizi, Korelasyon analizi, Faktör analizi, Pazarlama araştırması uygulamaları, Temel lineer regresyon, Maliyet analizi ve bütçeleme uygulamaları

ISL368 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat

ISL371 - Borçlar Hukuku
Borç Kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.

ISL403 - Örgütlerde Güç ve Politika
Örgüt Konusuna Giriş, örgütlerarası İlişkiler, güç Kavramı, gücün Temelleri ,Örgütsel Güç,Örgütlerarası Güç, Güç taktikleri, Politika ve güç, Liderlik ve güç

ISL409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

ISL410 - Girişimcilik ve İş Planı

ISL412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi

ISL413 - Denetim
Denetim niteliği, denetim ve denetçi türleri, denetim raporunun niteliği, denetim görüş türleri, Denetimin aşamaları, denetim planı öncesinde yapılması gerekli işlemler, şirketi, şirketin dış çevresinin, sektörün, ekonomik durumun önemli yanlışlık risklerine etkisi. iç kontrol ve bileşenleri Denetim Alanları, Hazır Değerler, Stoklar, Alacaklar, Borçlar, Sermaye, Gayrimenkuller, Menkuller gibi hesapların denetimi

ISL415 - Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Bu ders örgütlerin, çeşitli ve güncel yönetsel yaklaşım ve uygulamaları, belirli kaynakları elde etmek, yönetmek ve sürdürmek adına nasıl kullandıkları ve çevresel koşullarda rekabete katkısına dair derinlemesine bilgi sunmaktadır.

ISL416 - Uluslararası Pazarlama
Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yolları; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin uluslararası düzeyde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi.

ISL419 - Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası işletmecilik literatürünü anlamak için araçsal olan kavramlar; Küreselleşme ve firmanın uluslararasılaşması; Uluslararası işletmeciliği olanaklı kılan örgütsel paydaşlar; Uluslararası işletmeciliğin kültürel çevresi; Etik ve uluslararası işletmecilik; Uluslararası ticaret ve yatırım teorileri; Ulusal çevrelerin siyasi ve yasal sistemleri; Uluslararası işletmecilikte hükümet müdahalesi.

ISL421 - Kamu Maliyesi
Kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye biliminin işletme bilimi ile ilişkisi, kamu gelirinin tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri ve ayrımı, vergi teorisi ve uygulaması.

ISL425 - Uluslararası Finans
Uluslararası para sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası likidite, döviz piyasaları, döviz ve faiz türev ürünler, uluslararası portföy yönetimi

ISL427 - Risk Yönetimi
Finansal risk ve riskin kaynakları; portföy riskinin hesaplanması ve yönetimi; kur, faiz ve kredi riski ve yönetimi, geleneksel risk yönetimi, risk yönetim araçları.

ISL428 - Marka Yönetimi
marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular

ISL436 - Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri konseptinde yer alan satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler vb. konular.

ISL437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri

ISL438 - Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.

ISL440 - Dijital Pazarlama
Brifingler (Çevrimiçi Ödemeler, Engellilik Web Erişimi, Anketler ve Formlar, Ortaklık ve Kupon Pazarlaması, Crowdsourcing, Web Pazarlama, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Çevrimiçi Reklamcılık, Sosyal Medya Pazarlaması (Facebook ve Linkedin), Google'da Pazarlama (AdWords Reklamcılık, Analytics Ve Uygulamalar), Mikro Bloglar - Twitter, Web İçin Metin Yazarlığı, Mobil Pazarlama, E-posta Pazarlama, Podcast Pazarlama

ISL441 - Örgütlerarası İlişkiler
Örgüt Konusuna giriş,Örgütlerarası İlişkiler, İşlem Maliyeti Teorisi,Asil-Vekil Teorisi,Kaynak Bağımlılık , Kurumsal Kuram, sosyal Ağdüzenekleri Kuramı, Örgütsel Çevre, Örgütlerarası Stratejiler, Girişimcilik, Inovasyon ve Örgütlerarası İlişkiler

ISL442 - Seminer
şletme araştırmasının ana öğeleri; araştırmaya bilimsel yaklaşım ve alternatif yaklaşımlar; geniş problem alanı ve problemi tanımlama; kritik literatür araştırması; teorik çerçeve ve hipotez geliştirme; araştırma tasarımının öğeleri; veri toplama yöntemleri: giriş ve mülakatlar, gözlem, anketler; deneysel tasarımlar; değişkenlerin ölçümü:

ISL446 - Yatırım Analizi
Ders yatırımlar, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, varlık fiyatlama modelleri, sermaye piyasası araçları ve türev ürünler konularını kapsamaktadır.

ISL449 - Tüketici Davranışı
Çeşitli sosyal bilimlerdeki teorilerden faydalanılarak, tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri incelenecektir.Tüketici davranışı kavramı tanımlanıp, bu davranışları etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler tartışılacaktır.

MAN410 - Girişimcilik ve İş Planı

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE185 - Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Öğrenme yönetim sistemi. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ENG 322 - Temel İngilizce VI

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik daha geniş çerçeveli etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler daha geniş kapsamda yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir.

ENG321 - Genel Akademik Beceriler I
Bu ders , öğrencilerin genel akademik beceriler ile iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları ve onlarla ilgili kelime yapı ve fonksiyonları içerir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

HIST201 - Uygarlık Tarihi
Kültür, uygarlık, insanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik devirden Tarihi devirlere) eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, felsefi, teknolojik, kültürel başarılar, buluşlar ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

IKT101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

IKT102 - İktisada Giriş II
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

MATH 105 - Matematik I

Teknik Seçmeli

- ISL Seçmeli