Türkçe İşletme Lisans (2008) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

MGMT 111T - İşletmeye Giriş I
Bu ders, işletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri gibi konuları kapsar.

MGMT 112T - İşletmeye Giriş II
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

MGMT 203T - Muhasebe İlkeleri I
Bu dersin içeriği, muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtlarının tutulması konularından oluşmaktadır

MGMT 204T - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

MGMT 206T - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

MGMT 209T - Finansal Matematik
Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerlemesi.

MGMT 211T - Borçlar Hukuku
Borç Kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.

MGMT 213T - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

MGMT 214T - Sayısal Yöntemler
Karar vermede sayısal yaklaşımlar, Bilgi öncesi, bilgi sonrası ve bilgi öncesi önsel analiz. Lineer programlama, Ulaştırma, Atama . Şebeke analizi, Stok modelleri, Sıralama modelleri, Markov zincirleri

MGMT 217T - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

MGMT 301T - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 305T - Maliyet Muhasebesi
Bu ders maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi konuları da derste tartışılacak konular arasındadır.

MGMT 306T - Pazarlama Araştırması
Bu dersin içeriği pazarlama araştırması yaklaşımının temelleri, yöntemleri ve karar alma süreçlerinde kullanımıdır.

MGMT 311T - Üretim Yönetimi
Bu ders operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi konularını kapsar.

MGMT 317T - İnsan Kaynakları Yönetimi
‘İnsan kaynakları yönetiminin kapsamı’, ‘insan kaynakları yönetiminin organizasyon yapısı içindeki yeri ve işlevleri’, ‘insan kaynakları yönetiminde personel ve idari işler’, ‘insan kaynaklarının planlanması’, ‘eleman seçimi ve yerleştirilmesi’, ‘kurumda eğitim ve geliştirme’, ‘performans değerleme ve kariyer yönetimi’, ‘insan kaynakları yönetimi ve motivasyon’, ‘kişilik ve kültür’, ‘sosyal etkileşim, uyma davranışı ve sosyal destekler’.

MGMT 318T - Finansal Yönetim II
Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama

MGMT 319T - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

MGMT 320T - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş hukuku konuları

MGMT 321T - Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.

MGMT 350T - Pazarlama Yönetimi II
Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme

MGMT 401T - Yönetim Muhasebesi
Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları

MGMT 402T - Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

MGMT 413T - Denetim
Mali tabloların risk bölgelerinin denetimini açıklamak

MGMT 417T - Yönetim Ekonomisi
Mikro ekonominin temel prensipleri, Arz, Talep, Esneklik, Kosa ve Uzun Dönemde kaynak dağılımları, Azalan verimlilikj, Ekonomik büyüklük, Fiyatlama ve Yönetim de Karar verme

MGMT 419T - Uluslararası İşletmecilik
Çokuluslu İşletmeler ve Küresel Stratejik Yönetim. Küresel Çevre. Sektör Çevresi. İşletme Analizi. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri. Ana Şirket Stratejileri. Bağlı Kuruluş Stratejileri. Uluslararası Stratejik İşbirlikleri. Kültürün Uluslararası Yönetimdeki Rolü. Çokuluslu İşletmelerde Motivasyon ve Liderlik. Çokuluslu İşletmelerde İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk.

MGMT 422T - Türk Vergi Sistemi
Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Seçmeli Dersler

ISL352 - Finansal Okur Yazarlık
Finansal tablolar, finansal yönetim, işletme türleri, vergi ve vergilendirme, muhasebe defterleri

ISL409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

ISL428 - Marka Yönetimi
marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular

MGMT 409T - Girişimcilik
Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik,yeni bir iş kurma,aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması. KOSGEB İş Planı Formatı doldurulması.

MGMT 418T - Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları
After nine weeks, System Administration, Material Management, Purchasing, Sales and Distribution, Finance, and General Ledger Modules of Logo Tiger2 Enterprise Resource Planning – ERP will be understood. During this period, setting up functions (specifying the company information, create company database, registering users, user groups, defining access rights of users, terminals etc.) and entry of material management procedures (main records, transactions, reports etc.), purchasing procedures (main records, transactions, reports etc.), Sales and Distribution procedures (main records, transactions, reports etc.), finance procedures (main records, transactions, reports etc.) and Accounting procedures (general ledger vouchers, journal numbering, posting and automatic posting of transaction data to the general ledger etc.) will be introduced. Besides, various reports on the main records, general ledger transactions and overhead pool transactions are included. By the end of the term, merchandising, service and industrial business transactions recorded during the operations and end of period transactions will have been learned and the ability of preparing basic financial statements of merchandising, and the industrial business will be possessed. Besides these various demonstrations of accounting problems will be solved with the participation of students. Students who complete the course successfully will be able to: - Use System Administration, Material Management, Purchasing, Sales and Distribution, Finance, and General Ledger Modules of Logo Tiger2 Enterprise Resource Planning – ERP, - Understand the computer based accounting for partnerships and corporations, - Possess the ability to prepare detailed statement of income and balance sheet.

MGMT 424T - Finansal Tablolar Analizi
Temel mali tablolar: Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi bu derste eke alınan ana konulardır.

MGMT 428T - Marka Yönetimi
Mal -hizmet pazarlaması, marka kavramı, marka yönetimi, marka değeri ve unsurları

MGMT 440T - E-İşletme E-Ticaret
Bilgi ekonomisi, teknolojik değişimin dünyayı, ve iş yapış biçmini nasıl etkilediği, küresel ve lokal düzeyde bu etkileşimin sonuçları ile başetme yöntemleri

MGMT 444T - Proje Yönetimi
Bütçeleme, PERT CPM metodları, Gannt şeması, Kriz yönetimi, Bir proje planı yaratmak, sonuçları raporlamak

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; bilgisayar ağları ve iletişim; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

CMPE106 - Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Microsoft Excel`e giriş (çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama); HTML ve web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage grafik ve metin girişi; hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı; boş sayfadan sayfa tasarımı; tablolar, köprü kurma, kayıt etme, dosya ve dizin yönetimi; gezgin

ENG-T 101 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında sahip olunan beceriler, tarihler, sağlık sorunları, yol tarifleri, boş zamanlarda yapılan faaliyetler, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG-T 102 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler daha geniş kapsamda yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IKT 101 - İktisada Giriş I
Bu ders temel mikroekonomik kavramların ele alınarak incelenmesini amaçlamaktadır. Tüketici ve üretici kuramları incelendikten sonra piyasa sistemi ele alınmakta, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları irdelenmektedir. Ayrıca gelir dağılımı da ele alınmaktadır.

IKT 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

MATH105 - Analize Giriş
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH293 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

SOC 202 - Sosyolojiye Giriş
Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Aile, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Gelişme ve Değişme, Küreselleşme, Yeni-Liberal Politikalar ve Toplumlar

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.