İngilizce İşletme Lisans (2008) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

MGMT 111 - İşletmeye Giriş I
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MGMT 112 - İşletmeye Giriş II
Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.

MGMT 203 - Muhasebe İlkeleri I
Bu derste, muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların yapısı, hesap sınıflandırmaları, muhasebe defterleri, dönem içi muhasebe kayıtları, mizan çıkarma, basit envanter ve kapanış kayıtları ve bilanço ve gelir tablosu düzenleme esasları üzerinde durulmaktadır.

MGMT 204 - Muhasebe İlkeleri II
Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar

MGMT 206 - Örgütsel Davranış
Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.

MGMT 209 - Finansal Matematik
Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerlemesi.

MGMT 211 - Borçlar Hukuku
Borç Kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.

MGMT 213 - Örgüt Teorisi
Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

MGMT 214 - Sayısal Yöntemler
Karar vermede sayısal yaklaşımlar, Bilgi öncesi, bilgi sonrası ve bilgi öncesi önsel analiz. Lineer programlama, Ulaştırma, Atama . Şebeke analizi, Stok modelleri, Sıralama modelleri, Markov zincirleri

MGMT 217 - Ticari İşletme Hukuku
İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

MGMT 301 - Pazarlama Yönetimi I
Bu ders, pazarlamada karar alma sürecinin öncesinde ve devamında dikkate alınması gereken kavramları kapsar.

MGMT 305 - Maliyet Muhasebesi
Bu ders maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi konuları da derste tartışılacak konular arasındadır.

MGMT 306 - Pazarlama Araştırması
Bu dersin içeriği pazarlama araştırması yaklaşımının temelleri, yöntemleri ve karar alma süreçlerinde kullanımıdır.

MGMT 311 - Üretim Yönetimi
Bu ders operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi konularını kapsar.

MGMT 317 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler. Personel istihdamı. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Ödenek ve yan yardımlar. İş sağlığı iş güvenliği. Çalışanlarla İlişkiler.

MGMT 318 - Finansal Yönetim II
Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama

MGMT 319 - Finansal Yönetim I
Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.

MGMT 320 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş hukuku konuları

MGMT 321 - Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli evrak tanımı ve özellikleri, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrakın hukuki nitelikleri, ödeme ve ibraz, zaman aşımı.

MGMT 350 - Pazarlama Yönetimi II
Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme

MGMT 401 - Yönetim Muhasebesi
Yönetim muhasebesi felsefesi, maliyet analizleri, kâr planlaması, maliyet kontrolü ve yönetsel karar alma.

MGMT 402 - Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.

MGMT 413 - Denetim
Mali tabloların risk bölgelerinin denetimini açıklamak

MGMT 417 - Yönetim Ekonomisi
Mikro ekonominin temel prensipleri, Arz, Talep, Esneklik, Kosa ve Uzun Dönemde kaynak dağılımları, Azalan verimlilikj, Ekonomik büyüklük, Fiyatlama ve Yönetim de Karar verme

MGMT 419 - Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası işletmecilik literatürünü anlamak için araçsal olan kavramlar; Küreselleşme ve firmanın uluslararasılaşması; Uluslararası işletmeciliği olanaklı kılan örgütsel paydaşlar; Uluslararası işletmeciliğin kültürel çevresi; Etik ve uluslararası işletmecilik; Uluslararası ticaret ve yatırım teorileri; Ulusal çevrelerin siyasi ve yasal sistemleri; Uluslararası işletmecilikte hükümet müdahalesi.

MGMT 422 - Türk Vergi Sistemi
Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

SOC 202 - Sosyolojiye Giriş
Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Aile, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Gelişme ve Değişme, Küreselleşme, Yeni-Liberal Politikalar ve Toplumlar

Seçmeli Dersler

MAN352 - Finansal Okur Yazarlık
finansal tablolar, finansal yönetim, işletme türleri, vergi ve vergilendirme, muhasebe defterleri

MAN354 - İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
Özet istatistikler, Veri temsili, Pivot tablolar, Ki-kare analizi, Lineer programlama, Operasyon yönetimi uygulamaları, T-testi, ANOVA, Güvenirlik analizi, Korelasyon analizi, Faktör analizi, Pazarlama araştırması uygulamaları, Temel lineer regresyon, Maliyet analizi ve bütçeleme uygulamaları

MAN409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

MAN428 - Marka Yönetimi
marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular

MGMT 409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

MGMT 418 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları
After nine weeks, System Administration, Material Management, Purchasing, Sales and Distribution, Finance, and General Ledger Modules of Logo Tiger2 Enterprise Resource Planning – ERP will be understood. During this period, setting up functions (specifying the company information, create company database, registering users, user groups, defining access rights of users, terminals etc.) and entry of material management procedures (main records, transactions, reports etc.), purchasing procedures (main records, transactions, reports etc.), Sales and Distribution procedures (main records, transactions, reports etc.), finance procedures (main records, transactions, reports etc.) and Accounting procedures (general ledger vouchers, journal numbering, posting and automatic posting of transaction data to the general ledger etc.) will be introduced. Besides, various reports on the main records, general ledger transactions and overhead pool transactions are included. By the end of the term, merchandising, service and industrial business transactions recorded during the operations and end of period transactions will have been learned and the ability of preparing basic financial statements of merchandising, and the industrial business will be possessed. Besides these various demonstrations of accounting problems will be solved with the participation of students. Students who complete the course successfully will be able to: - Use System Administration, Material Management, Purchasing, Sales and Distribution, Finance, and General Ledger Modules of Logo Tiger2 Enterprise Resource Planning – ERP, - Understand the computer based accounting for partnerships and corporations, - Possess the ability to prepare detailed statement of income and balance sheet.

MGMT 424 - Finansal Tablolar Analizi
Temel mali tablolar: Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi bu derste eke alınan ana konulardır.

MGMT 440 - E-İşletme E-Ticaret
Bilgi ekonomisi, teknolojik değişimin dünyayı, ve iş yapış biçmini nasıl etkilediği, küresel ve lokal düzeyde bu etkileşimin sonuçları ile başetme yöntemleri

MGMT 442 - İşletme Semineri
İşletme araştırmasının temelleri; Bilimsel ve alternatif araştırma yönemleri; Araştırma probleminin tanımlanması; Literatür taraması;Teorik çerçeve ve hipotez geliştirme; Araştırma tasarımının temel öğeleri; Veri toplama yöntemleri: Giriş ve mülakatlar; Veri toplama yöntemleri: Gözlem; Veri toplama yöntemleri: Anketler; Deneysel tasarımlar; Değişkenlerin ölçümü: İşlemselleştirme; Ölçüm: Ölçekler, güvenirlik, geçerlik; Örneklem; Nicel veri analizi: Hipotez testi; Nitel veri analizi; Araştırma raporu

MGMT 444 - Proje Yönetimi
Bütçeleme, PERT CPM metodları, Gannt şeması, Kriz yönetimi, Bir proje planı yaratmak, sonuçları raporlamak

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; bilgisayar ağları ve iletişim; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

CMPE106 - Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Microsoft Excel`e giriş (çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama); HTML ve web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage grafik ve metin girişi; hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı; boş sayfadan sayfa tasarımı; tablolar, köprü kurma, kayıt etme, dosya ve dizin yönetimi; gezgin

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

MATH291 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, erkezi Eğilim ve dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.