Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Serbest SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

SY598 - Dönem Projesi
Proje anlatım tekniklerini öğrenme

Teknik Seçmeli Dersler

- Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)

ISL505 - Sayısal Yöntemler
Yöneylem araştırması, Karar problemlerinin yapısı ve çözümü, Doğrusal programlama, Doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, Doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntem, Ulaştırma problemleri, Ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, Ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY'nin kurumsal ve uygulama boyutları.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri
Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.

SY501 - Sağlık Kurumları Yönetimi
Bu dersite aşağıda belirtilen konular deaylı bir biçimde ele alınmaktadır:Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Örgütlenmesi Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi

SY502 - Sağlık Politikaları ve Planlaması
Ders kapsamında, kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü incelenecektir. Sağlık politikasının bileşenleri ve bu bileşenlerden yola çıkarak sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır.

SY503 - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının yeri ve öneminin açıklanması, toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinin açıklanması, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitlerinşin açıklanması.

SY504 - Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi
Depo Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak Envanter Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak Lojistik Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak Hava Lojistiği Yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak

SY505 - Sağlık Ekonomisi
Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

SY506 - Sağlık Hukuku
Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

Serbest Seçmeli

ECON501 - Ekonomi Teorisi
Ders belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

FNCE504 - Finansal Yönetim
Finansal yönetim süreci, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama, başabaş ve kaldıraç analizleri, işletme sermayesi.

FNCE508 - Mali Analiz
Mali tablolara giriş, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay/dikey analiz, eğilim analizi, rasyo analizi

FNCE515 - Yönetim Muhasebesi

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri
Bu derste çağdaş örgüt yapıları ve yönetim biçimleri incelenecektir.

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik
İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

ISL506 - Örgüt Teorisi
Yönetim biliminin gelişimini örgüt kuramları bağlamında ele alan bu dersin kapsamında aşağıdaki konular bulunmaktadır. Klasik örgüt kuramları (Taylor, Fayol, Weber), Neo klasik kuramlar ve araştırmalar (Hawthorne araştırmaları ve E.Mayo, K.Lewin’in liderlik araştırması, Yankee City araştırması, Harwood İmalat İşletmesi Araştırması, Tavistock Enstitüsü Araştırması, McGregor’un X ve Y Kuramları, George V. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı, Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı, Rensis Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi), modern kuramlar (system yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı), örgütsel değişme ve örgüt geliştirme) post modern yaklaşımlar (TKY, kalite yönetim sistemleri, kıyaslama, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, stratejik yönetim)

ISL508 - Psikoloji ve İşletme Etiği

KAM 511 - Liderlik ve Yönetim

KAM 533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış

kam 534 - stratejik yönetim ve vizyon geliştirme

LOJ501 - Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
Ders, uluslararası pazarlamanın Uluslararası Pazarlama Dinamikleri, Uluslararası Piyasa Giriş Stratejileri Uluslararası Markalaşma Stratejileri gibi belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.

LOJ512 - Proje Tasarımı ve Yönetimi
Problemin tanımlanması, modellenmesi, iş gücü- maliyet- kazanç hesaplaması, çözüm yollarının belirlenmesi ve en uygun yöntemin seçilerek çözümün analizi , proje yazımının tamamlanması

LOJ513 - Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
Örgütün çevresindeki fırsat ve tehditler belirlenecek, varolan örgüt kaynakları değerlendirilerek güçlü-zayıf yönler belirlenecek ve saptanan soruna uygun strateji önerileri oluşturulacaktır. Derste ayrıca, küçük işletmelerde stratejik yönetim konusunda, kümeler ve endüstri bölgeleri konuları ele alınarak küçük işletmelerin belirli bir kurgu içerisinde büyük işletmelerle rekabet etme olasılıkları tartışılacaktır.